Услуге

Становање уз подршку за младе који се осамостаљују – Кућа на пола пута

Услуга становања уз подршку за младе који се осамостаљују (Кућа на пола пута) обезбеђује се младима без родитељског старања којима престаје право на смештај у установи социјалне заштите, односно у хранитељској породици, као и алтернатива смештају у установи социјалне заштите, или другу породицу, ради завршетка редовног школовања или оспособљавања за самосталан живот, под условом:

  1. да не постоји могућност повратка у сопствену или сродничку породицу
  2. да је планом отпуста утврђено да је стано- вање уз подршку најцелисходнији облик заштите
  3. да постоји сагласност корисника Услуга становање уз подршку подразумева подршку у смислу бесплатног становања и месечног издржавања у висини коју посебном Одлуком утврди Градоначелник града Шапца.

Становање уз подршку за младе који се осамо- стаљују обезбеђује се у трајању од једне године, уз могућност продужења за још три месеца, према про- цени стручног радника Центра, који прати корисника. Члан 28. Услуга становање уз подршку за младе који се осамостаљују, обезбеђује се у Шапцу, у стану чији је носилац права коришћења Центар.