Služba za zaštitu dece i mladih

Služba za zaštitu dece i mladih bavi se zaštitom interesa i prava dece i omladine sa različitim oblicima društveno neprihvatljivog i zakonski sankcionisanog ponašanja, zaštitom prava dece i omladine sa posebnim potrebama, zaštitom interesa i prava deteta u porodicama sa narušenim porodičnim odnosima, te zaštitom dece koja ne mogu da odrastaju sa svojim roditeljima.

Celokupan rad Službe bazira se na primeni odredaba iz Porodičnog Zakona Republike Srbije, Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica, Zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srbije, Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad, Pravilnika o hraniteljstvu i Međunarodnoj konvenciji o pravima deteta, kao i drugim zakonima i podzakonskim aktima.