Служба за правне послове

Служба за правне послове обавље све управно-правне послове за грађане у поступцима остваривања права из области социјалне заштите и све правне послове у надлежности органа старатељства.

Управни послови обухватају примену управно процесних правила у вођењу поступка и доношења одлука у управним стварима чије је решавање законом поверено центру за социјални рад. Служба обавља и следеће послове: правне послове у вези покретања судских и других поступака из породичних односа, заштите права детета, односно права других пословно неспособних лица и другим случајевима када су учешће или активна легитимација органа старатељства прописани законом, као и послове информисања, правног саветовања, учешћа у процени, планирању и реализацији услуга и мера социјалне заштите, у сарадњи са запосленим стручним радницима на пословима заштите деце и омладине и одраслих и старијих лица.

У саставу правне службе функционише и канцеларија за материјална давања и пријемна канцеларија.

  1. Пријемна канцеларија oбавља пријем свих грађана који се први пут јаве Центру за социјални рад. Процењује да ли је проблематика у нашој надлежности и у том случају упућује грађане у одговарајућу службу у центру, а уколико није упућује их на остваривање права у друге институције. Кроз рад ове канцеларије врши се и пријем свих писаних поднесака грађана, као и пријем телефонских позива.
  2. Канцеларија за материјална давања oбавља послове везане за остваривање права грађана на новчану социјалну помоћ породице и све друге видове материјалних давања.