Služba za lokalna prava i usluge

Pomoć i nega u kući

Organizaciona jedinica Pomoć i nega u kući postoji od 05.03.2007. godine. Formiranjem ove organizacione jedinice lokalna zajednica je obezbedila podršku korisnicima u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba u sopstvenom domu. Suština ovakve vrste pomoći i podrške starim ili nemoćnim licima jeste unapređenje i održavanje kvaliteta njihovog života i sprečavanje ili odlaganje smeštaja u ustanove u kojima bi se pružala ovakva vrsta podrške. Pomoć i nega u kući kao služba je najznačajnija onda kada je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa. U skladu sa procenjenim individualnim potrebama korisnika sačinjava se plan podrške, a u zavisnosti od stepena nemoći ili procene deficita funkcionalnih sposobnosti.

Funkcioniše po principu direktnog pružanja usluge u domovima korisnika.
Služba funkcioniše tako, što se zainteresovani korisnici jave u CSR gde podnesu zahtev za uslugu (zahtev može da se podnese i telefonom o čemu se pravi službena beleška). Socijalni radnik u roku od tri dana obilazi korisnika i daje procenu potrebnih usluga, na osnovu kojeg pravnik donosi rešenje i određuje cenu usluge.

Participacija se korisnicima obračunava srazmerno visini prihoda koji imaju. U prihod se uračunava penzija i eventualno dodatak na tuđu negu ukoliko je korisniku priznato to pravo. Usluge se ne naplaćuju materijalno najugroženijim korisnicima.

U službi radi 14 negovateljica (11 medicinskih tehničara-sestara i tri obučene negovateljice), tri vozača, jedan pomoćni radnik i jedan socijalni radnik, koji je koordinator službe.