Služba za lokalna prava i usluge

Kancelarija za subvencije kod javnih preduzeća

Kancelarija za subvencije kod javnih preduzeća je počela sa radom 01.08.2012. godine. Odlukom je ustanovljeno pravo na subvencije za građane kod javnih preduzeća u iznosu od 50% naknade za mesečnu potrošnju: toplotne energije, iznošenja smeća, isporuku vode i upotrebu kanalizacije.
S tim što je naknada za mesečnu potrošnju isporuke vode i upotrebu kanalizacije ograničena na 3 metra kubna po članu, a najviše za šest članova porodice.
Pravo na subvencije kod javnih preduzeća ima pojedinac, odnosno porodica, pod uslovom da:

 1. Po članu porodičnog domaćinstva nemaju prihod za prethodni mesec veći od 11.000,00 dinara za podnosioca zahteva, a za svakog narednog člana 10.000,00 dinara.
 2. Jednoroditeljska porodica sa detetom/decom, starosti do 18 godina (odnosno do 26 godina, ako se nalazi na redovnom školovanju) čiji prihod za prethodni mesec prema broju članova porodice ne prelazi iznos minimalne zarade u Republici Srbiji za podnosioca zahteva, a za svakog narednog člana 10.000,00 dinara.
 3. Ukupan prihod porodice za prethodni mesec prema broju članova porodice ne prelazi iznos minimalne zarade u Republici Srbiji za podnosioca zahteva, a za svakog narednog člana 10.000,00 dinara, ako se u porodici nalazi lice koje je:
  • paraplegičar sa 70% invaliditeta i više.
  • distrofičar sa 70% invaliditeta i više.
  • lice obolelo od cerebralne i dečje paralize sa 70% invaliditeta i više.
  • vojni invalidi i civilni invalidi rata sa 70% invaliditeta i više.
  • gluvo lice sa 70% invaliditeta i više.
  • slepo lice IV i V kategorije.
  • druga lica sa 70% invaliditeta i više.
 4. Ne poseduje ili koristi drugi stambeni prostor osim prostora koji za podnosioca zahteva iznosi 45m², a za svakog narednog člana porodice još 10m², osim za seoska domaćinstva kod kojih nema ograničenja u pogledu površine stambenog prostora.
 5. Ne poseduje druge objekte (poslovne objekte i drugo).
 6. Ne poseduje ili korosti više od 1 hektara zemlje.
 7. Ne poseduje pokretnu imovinu veće vrednosti, prema proceni stručnog radnika u skladu sa metodama socijalnog rada i socijalne zaštite.