Служба за локална права и услуге

Служба за локална права и услуге

Најмлађа Служба за локална права и услуге формирана је 1. марта 2012. године на основу Уговора о међусобним правима и обавезама између Града Шапца и Центра за социјални рад Шабац. Конкретизација ове законске норме извршена је кроз доношење Одлуке о правима и услугама социјалне заштите Града Шапца, („Сл. гласник РС“ бр. 24/11).

Предвиђено је да локална самоуправа може грађанима на својој територији омогућити остваривање права и услуге из области социјалне заштите. Одлука је до данас претрпела три измене и допуне („Сл Лист града Шапца“ бр.16/18 од 04.07.2018. године, бр. 29/18 од 17.12.2018. године и бр. 26/19 од 18.12.2019. године)

Служба за локална права и услуге има 4 организационе јединице:

 1. Организациона јединица Помоћ и нега у кући.
 2. Организациона јединица Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју.
 3. Организациона јединица Социјално становање у заштићеним условима.
 4. Канцеларија за субвенције код јавних предузећа.

а корисницима пружа и друге услуге које се финансирају из средстава локалне самоуправе:

 1. Становање уз подршку за младе који се осамостаљују „Кућа на пола пута“.
 2. Привремени смештај жртава породичног насиља.
 3. Прихватна станица за децу и младе, одрасла и остарела лица.
 4. Саветодавно-терапијске и правне услуге.
 5. Социјално становање у заштићеним условима.
 6. Дневни боравак за децу, младе и одрасла лица са сметњама у развоју и другим менаталним сметњама.
 7. Клуб за остарела лица.
 8. Помоћ у кући.
 9. Лични пратилац детета.
 10. Предах смештај.
 11. Персонални асистент.

Права у области социјалне заштите из надлежности града Шапца су:

 1. Једнократне помоћи
 2. Накнада трошкова сахрањивања
 3. Субвенције код јавних предузећа
 4. Бесплатан оброк у народној кухињи
 5. Бесплатан превоз за ученике основних и средњих школа

ОЈ Помоћ и нега у кући

Организациона јединица Помоћ и нега у кући постоји од 05.03.2007. године. Формирањем ове организационе јединице локална заједница је обезбедила подршку корисницима у задовољавању свакодневних животних потреба у сопственом дому. Суштина овакве врсте помоћи и подршке старим или немоћним лицима јесте унапређење и одржавање квалитета њиховог живота и спречавање или одлагање смештаја у установе у којима би се пружала оваква врста подршке. Помоћ и нега у кући као служба је најзначајнија онда када је породична подршка недовољна или није расположива. У складу са процењеним индивидуалним потребама корисника сачињава се план подршке, а у зависности од степена немоћи или процене дефицита функционалних способности.
Функционише по принципу директног пружања услуге у домовима корисника.

Служба функционише тако, што се заинтересовани корисници јаве у ЦСР где поднесу захтев за услугу (захтев може да се поднесе и телефоном о чему се прави службена белешка). Социјални радник у року од три дана обилази корисника и даје процену потребних услуга, на основу којег правник доноси решење и одређује цену услуге.

Партиципација се корисницима обрачунава сразмерно висини прихода који имају. У приход се урачунава пензија и евентуално додатак на туђу негу уколико је кориснику признато то право. Услуге се не наплаћују материјално најугроженијим корисницима.
У служби ради 14 неговатељица (11 медицинских техничара-сестара и три обучене неговатељице), три возача, један помоћни радник и један социјални радник, који је координатор службе.

ОЈ Социјално становање у заштићеним условима

Социјално становање у заштићеним условима је облик социјалне заштите који се организује у објекту на подручју Града, ради смештаја у адекватне стамбене јединице социјално угрожених категорија становништва и то: избеглица и интерно расељених лица и породица смештених у колективном центру, или неадекватном приватном смештају и социјално угрожених лица и породица из локалне заједнице, са ангажовањем породице домаћина социјалног становања.
Корисници услуге социјалног становања су:

 • Остарела лица способна да живе самостално,
 • самохрани родитељ са децом,
 • социјално угрожена лица и породице које због физичких или менталних болести, хроничне болести или инвалидитета члана породице не могу да обезбеде услове за пристојан живот.

Корисници социјалног становања су и домаћин и чланови његове породице. Објектом социјалног становања управља Центар за социјални рад тако што:

 • обезбеђује наменско коришћење објекта,
 • контролише рад домаћинске породице,
 • решава сва спорна питања у вези са функционисањем објекта.

Први објекат социјалног становања у заштићеним условима реализован је 2011. године, у партнерству града Шапца, Комесаријата за избеглице РС, Међународне организације за миграције и Центра за социјални рад „Шабац“. Објекат, је изграђен у оквиру регулационог плана „Камичак 1 и Камичак 2“, и има 12 стамбених јединица просечне величине од 38 м², и један заједнички боравак. Стамбени објекат за социјално становање у заштићеним условима укупне је корисне површине 472 м² и 93 м² отворених и помоћних простора. За потребе избеглих и интерно расељених опредељено је 80% простора (10 станова), док је преосталих 20% (2 стана) намењено социјално угроженим лицима и породицама из локалне заједнице. Станове је доделила, према усвојеним и објављеним критеријумима, Комисија у чијем су саставу били представници потписника уговора.

Канцеларија за субвенције код јавних предузећа

Канцеларија за субвенције код јавних предузећа је почела са радом 01.08.2012. године. Одлуком је установљено право на субвенције за грађане код јавних предузећа у износу од 50% накнаде за месечну потрошњу: топлотне енергије, изношења смећа, испоруку воде и употребу канализације.
С тим што је накнада за месечну потрошњу испоруке воде и употребу канализације ограничена на 3 метра кубна по члану, а највише за шест чланова породице.
Право на субвенције код јавних предузећа има појединац, односно породица, под условом да:

 1. По члану породичног домаћинства немају приход за претходни месец већи од 11.000,00 динара за подносиоца захтева, а за сваког наредног члана 10.000,00 динара.
 2. Једнородитељска породица са дететом/децом, старости до 18 година (односно до 26 година, ако се налази на редовном школовању) чији приход за претходни месец према броју чланова породице не прелази износ минималне зараде у Републици Србији за подносиоца захтева, а за сваког наредног члана 10.000,00 динара.
 3. Укупан приход породице за претходни месец према броју чланова породице не прелази износ минималне зараде у Републици Србији за подносиоца захтева, а за сваког наредног члана 10.000,00 динара, ако се у породици налази лице које је:
  • параплегичар са 70% инвалидитета и више.
  • дистрофичар са 70% инвалидитета и више.
  • лице оболело од церебралне и дечје парализе са 70% инвалидитета и више.
  • војни инвалиди и цивилни инвалиди рата са 70% инвалидитета и више.
  • глуво лице са 70% инвалидитета и више.
  • слепо лице ИВ и В категорије.
  • друга лица са 70% инвалидитета и више.
 4. Не поседује или користи други стамбени простор осим простора који за подносиоца захтева износи 45м², а за сваког наредног члана породице још 10м², осим за сеоска домаћинства код којих нема ограничења у погледу површине стамбеног простора.
 5. Не поседује друге објекте (пословне објекте и друго).
 6. Не поседује или корости више од 1 хектара земље.
 7. Не поседује покретну имовину веће вредности, према процени стручног радника у складу са методама социјалног рада и социјалне заштите.

ОЈ Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју

Дневни боравак је постао ОЈ Центра 01.03.2012. године. Из просторија приватног донатора ДБ је 07.05.2012. премештен у Установу за децу и младе „Шабац“. Корисници ДБ су деца и млади са аутистичним спектром симптома, Дауновим синдромом, деца и млади умерено, теже и тешко ментално ометена лица са или без вишеструких оштећења.

Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју спада у групу дневних услуга у заједнци, које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу. Сврха ове услуге је да омогући корисницима са аутизмом и вишетструким сметњама да остану у породици и да своје потребе задовоље у средини у којој живе, у свом природном окружењу. С друге стране ова услуга кориснику пружа позитивно и конструктивно искуство боравка изван породице, а у исто време, породици обезбеђује слободно време за обављање других активности. Корисницима се у дневном боравку обезбеђују боравак, исхрана, радна и окупациона терапија, културно-забавне и рекреативне активности, а све према способностима, склоностима и психичком развоју корисника. Корисницима дневног боравка обезбеђује се превоз од места становања до боравка и назад, према потреби корисника.

Установа за децу и младе „Шабац“ у којој је смештен ДБ је нова, модерна, конфорна, изграђена по важећим стандардима, тако да задовољава све потребе корисника. Цео објекат је опремљен новим, савременим и потпуно функционалним намештајем и свом потребном опремом.

Услуга дневног боравка организује се сваког радног дана у времену од 06.00 до 18.00 часова.