Услуге

Персонална асистенција

Услуга персоналне аистенције доступна је пунолетним лицима са инвалидитетом, са процењеним првим или другим степеном подршке, која остварују право на увећани додатак за туђу негу и помоћ, имају способност за самостално доношење одлука, радно су ангажовани, или активно укључени у рад различитих удружења грађана, спортских друђђтава и других облика друштвеног ангажмана односно укључени су у редовни или индивидуални образовни програм.
Сврха услуге персоналне асистенције је пружање одговарајуће индивидуалне практичне подршке, која је кориснику неопходна за задовољавање личних потреба и укључивање у образовне, радне и друштвене активности у заједници, ради успостављања што већег нивоа самосталности.

Активности услуге персоналне асистенције усмерене су ка одржавању и унапређењу квалитета живота корисника, у зависности од индетификационих потреба и капацитета за самостално обављање одређених активности, као и капацитета породице корисника и доступних ресурса и по потреби укључују:

  1. Помоћ у одржавању личне хигијене и задовољавању основних личних потреба.
  2. Помоћ у одржавању хигијене стана, обављању свакодневних активности и задовољавању основних животних потреба
  3. Подизање, премештање и помоћ при кретању унутар и изван корисникове куће, радног места и места где се одвијају друштвене и образовне активности, помоћ у коришћењу превоза.
  4. Помоћ у коришћењу терапеутских и здравствених услуга и коришћењу и одржавању помагала
  5. помоћ при комуникацији, социјалним контактима и задовољавању социјалних, културно-забавних и других програма
  6. Помоћ при обављању различитих радних, образовних и друштвених активности

Пружалац услуге има најмање једног стручног радника.

Непосредну услугу персоналне асистенције пружа сарадник-персонални асистент.

Персонални асистент има завршену основну обуку по акредитованом програму обуке за пружање услуге персоналне асистенције.
Један персонални асистент по правилу пружа услугу за једног корисника.

Персонални асистент не може бити члан породичног домаћинства у коме живи корисник, сродник у правој линији као ни рођени брат ни сестра, односно брат и сестра по оцу или мајци корисника.

Персонални асистент ангажован је у раду са једним корисником, најмање 20 а највише 40 сати недељно, према процењеним потребама и капацитетима корисника, а у складу са одредбама о радном времену из закона којим су уређени радни односи