Број телефона
Е-пошта
Велики грб Шапца

О нама

Историјат

Приказ рада нашег Центра започели бисмо освртом на почетке развоја социјалне заштите у Србији уопште.

Претеча данашњих центара за социјални рад, Центар за социјални рад са децом и породицом, основан је у новембру 1956. године у Општини Палилула у Београду. Од 1957. до 1962. године све градске општине у Београду оснивале су прво центре за социјално – медицински рад, али се врло брзо увидела неопходност издвајања здравствене делатности из области социјалне заштите.

Афирмативна делатност првих центара за социјални рад убрзала је доношење Препоруке Савезне скупштине 1961. године, којом се подстиче и подржава оснивање центара за социјални рад као стручних служби, у којима се применом социјалног, психолошког и педагошког рада остварује социјална заштита и пружају услуге корисницима и њиховим породицама.

Први Закон о социјалној заштити и служби социјалне заштите донет је 1966. године, а ступио је на снагу 1. јануара 1967. године. Овим Законом су прецизирани задаци центара за социјални рад.

Комплетан развој социјалног рада код нас треба посматрати у контексту промена у политичкој, економској и социјалној сфери. С обзиром да је заснован на идеалима социјалне правде, једнакости и солидарности, социјални рад је у богатој традицији наших народа делио судбину великих догађаја и различитих виђења његове улоге. И поред свих искушења времена и озбиљних криза кроз које је пролазио, социјални рад је у протеклом периоду успео да обезбеди значајно место у животу многих генерација.

На основу чл. 4 Одлуке о организацији и раду Скупштине општине Шабац, а у смислу Препоруке о формирању Центра за социјални рад, као и самосталних стручних служби за послове социјалне заштите (“Сл. лист ФНРЈ“ бр.11/63), Скупштина општине Шабац на заједничкој седници својих већа, дана 30. децембра 1963. године донела је Решење бр.06-15399/63 о оснивању Центра за социјални рад „Шабац“, као самосталне установе.

Овим решењем дефинисани су задаци Центра за социјални рад Шабац, као и органи управљања – Савет и управник. Савет Центра имао је 13 чланова, од којих је 5 именовала Скупштина општине Шабац, а по једног члана именовала је Хемијска индустрија “Зорка“, ПИК “Мачва“, Медицински центар, Општинско синдикално веће, Општински одбор ССРН, Општински комитет Савеза омладине Југославије и Испостава СУП-а. Управник Центра је по положају био члан Савета.

Прелиставајући извештаје о раду нашег Центра за свих ових 50 година, извештаје који представљају својеврсну ризницу података о развоју једног друштва, о променама које тај развој условљава и носи, о људима који су ослонац свега тога, видимо да без области социјалне заштите нема цивилизованог друштва, нема напретка и развоја. Једна чињеница се намеће: посматрано кроз време, проблеми људи и проблематика на којој центри раде остају у основи исти, само комплекснији, пратећи развој друштва у целини.

Илустрације ради, од 1964. године када је било 266 корисника сталне новчане помоћи (једини податак који поседујемо из те године), па до августа 2013. године када има 1110 породица са 2624 члана, тешкоће у преживљавању и обезбеђивању основних егзистенцијалних потреба су остале исте, само су околности у којима живимо много комплексније и теже, јер се људи носе са свим последицама ратова, транзиције и економске кризе. И други послови којима се Центар бави доживели су велико повећање у броју корисника.

Комплексност проблематике и тенденција сталног раста броја корисника очигледне су и у Извештају о раду за 1964. годину, у ком се наводи:

Досадашње активности Центра се испољавају у неколико видова:

 • област старатељства
 • бракови и породице са поремећеним односима и питање деце
 • сталне социјалне помоћи
 • тренутне социјалне помоћи
 • захтеви за запошљавање и сл.

Ово је проблематика на којој је Центар радио и у текућој години. Међутим, чињеница је да социјална проблематика ни ублизу није решена.

Шта више, према извесним индицијама, она је у порасту. Према томе, у наредној години треба имати у виду да ће давања за решавање социјалних проблема бити већа, а тиме и делокруг рада Центра шири.

Већ 1965.године, у Извештају о раду, на знатно већем броју страница него претходне године, наилази се на следеће констатације:

Може се слободно рећи да је 1965. година значила прекретницу у обезбеђивању услова за брзу афирмацију Центра, који, потпомогнут одговарајућим друштвеним чињеницама, постаје једна од најистуренијих институција стручних служби у области социјалне заштите грађана у општини Шабац.

Из Извештаја о раду за 1965. годину се види и унутрашња организација рада у Центру:

Унутрашња организација рада извршена је према следећим захтевима:

 • карактеру и функцији Центра као стручне службе за социјалну заштиту
 • задацима Центра
 • кадровима
 • материјалној основи
 • захтевима науке и др.

Уважавајући поменуте захтеве, као и захтеве праксе који су до сада испољени, у Центру су организоване следеће службе:

 1. Служба стручног социјалног рада,
 2. Психолошко – педагошка служба и
 3. Служба општих послова.

Структура запослених тих давних година била је следећа: директор, секретар, 4 социјална радника, психолог, педагог, финансијски службеник, административни службеник, курир и чистачица – укупно 12 људи.

Тек када смо упознати са структуром и бројем запослених можемо да схватимо колика је одговорност била на овим људима и колико је било важно (као и данас, уосталом) ангажовати све своје људске и стручне потенцијале да би се помогло људима у невољи.

У поређењу бисмо могли ићи у недоглед – чини нам се да је сваки део тих старих извештаја од непроцењиве важности, као аутентична хроника једног друштва и једног времена.

Област социјалне заштите данас сигурно не би била на овом степену развоја да у њој нису радили људи којима је интерес грађана увек био испред сопственог интереса, који су знали и хтели да решавају њихове проблеме, чак и оне који су деловали нерешиво.

Центар данас

Центар за социјални рад „Шабац“ данас је савремена установа социјалне заштите, која има добре просторне и техничке услове рада.

Центар располаже пословном зградом површине 731,6 квадратних метара у којој има 33 канцеларије, писарница, две просторије Саветовалишта за породицу и младе и посебна просторија („скрин-соба“) за организовање одржавања личних односа малолетне деце са родитељима у контролисаним условима, под стручним надзором радника Центра, а по одлуци суда.

Поред ове пословне зграде, Центар управља и објектом Установе за децу и младе оболеле од аутизма, површине преко 2.500 м2, која је почела са радом 15. марта 2014.године.

Данас је у Центру запослено 110 радника; део запослених се финансира из буџета Републике Србије, а део је на градском буџету.

Центар за социјални рад „Шабац“ обавља послове који се односе на права и услуге социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара Република Србија, као поверене послове и послове који се односе на права, односно услуге социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара јединица локалне самоуправе. Центар има потпуну подршку локалне самоуправе како за опремање Центра, тако и за развијање нових сервиса и услуга.

Рад у Центру организован је кроз пет организационих јединица, почев од 01.05.2009.године, а у складу са Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад („Сл. гласник РС“ бр.59/08).

Организационе јединице Центра су:

 1. Служба за правне послове
 2. Служба за заштиту деце и младих
 3. Служба за заштиту одраслих и старих лица
 4. Установа за децу и младе „Шабац“
 5. Служба за локална права и услуге

Коригован уводни део из часописа „Мрежа“ бр. 4 поводом 50 година рада Центра за социјални рад „Шабац“ (2013.)

Мере превенције против вируса Ковид-19

Календар

Јун 2024

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1 Јун
Нема догађаја
Events for 2 Јун
Нема догађаја
Events for 3 Јун
Нема догађаја
Events for 4 Јун
Нема догађаја
Events for 5 Јун
Нема догађаја
Events for 6 Јун
Нема догађаја
Events for 7 Јун
Нема догађаја
Events for 8 Јун
Нема догађаја
Events for 9 Јун
Нема догађаја
Events for 10 Јун
Нема догађаја
Events for 11 Јун
Нема догађаја
Events for 12 Јун
Нема догађаја
Events for 13 Јун
Нема догађаја
Events for 14 Јун
Нема догађаја
Events for 15 Јун
Нема догађаја
Events for 16 Јун
Нема догађаја
Events for 17 Јун
Нема догађаја
Events for 18 Јун
Нема догађаја
Events for 19 Јун
Нема догађаја
Events for 20 Јун
Нема догађаја
Events for 21 Јун
Нема догађаја
Events for 22 Јун
Нема догађаја
Events for 23 Јун
Нема догађаја
Events for 24 Јун
Нема догађаја
Events for 25 Јун
Нема догађаја
Events for 26 Јун
Нема догађаја
Events for 27 Јун
Нема догађаја
Events for 28 Јун
Нема догађаја
Events for 29 Јун
Нема догађаја
Events for 30 Јун
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.