Права

Накнада трошкова сахрањивања

Основна погребна опрема или накнада трошкова сахрањивања, обезбеђује се у случају смрти:

  1. Лица која су била корисници права на новчану социјалну помоћ по прописима о социјалној заштити
  2. Неидентификованих лица за која се не може утврдити последње пребивалиште, а која су се у тренутку смрти затекла на територији града Шапца
  3. Лица које се налазило у стању социјалне потребе, према процени стручног радника Центра за социјални рад „Шабац“.

Основна погребна опрема обухвата: ковчег, покров, надгробно обележје, превоз корисника од места смрти до места сахране, трошкове капеле и хла-дњаче, као и гробно место уколико на други начин није обезбеђено.

На основу решења Центра, основна погребна опрема издаје се лицу које ће обавити сахрањивање или се преузима од радника јавног предузећа које обавља послове сахрањивања. Накнада трошкова сахрањивања признаје се лицу које је обавило сахрањивање у висини основне погребне опреме, која се издаје у случају смрти лица, према ценовнику предузећа које обавља послове сахрањивања.