Како би се ставио што већи нагласак на проблем насиља над женама,1981. године створен је још један вид подизања свести о овом друштвеном проблему, па је изабран датум за обележавање Међународног дана насиља над женама, односно 25. новембар, који се од тада све до данас користи као подсетник да се помогне свим оним жртвама које су, или још увек трпе тортуту у породици од стране мушкараца, а који ће и ове године имати исту сврху.

Што се тиче података Центра, укупан број случајева насиља, 2020. године бележи скоро исти број случајева насиља, у односу на претходну годину. (2015.-288. 2016.-327, 2017.-423, 2018.-599, 2019.-533).

Број пријављених случајева насиља у породици и партнерским односима је и даље велик и резултат је наставка примене Закона о спречавању насиља у породици, (01.06.2017.)

У 2020. години и даље доминирају две врсте насиља, физичко и психичко. У највећем броју случајева ЦСР је о насиљу обавештен од стране Полицијске управе у Шапцу.

Жртве насиља су најчешће жене, 71%, а починилац насиља је у највећем броју пријава брачни или ванбрачни супруг. Није занемарљив ни број мушкараца евидентираних као жртве породичног насиља (углавном очеви, синови или браћа насилника).

У највећем броју случајева насиље је учињено под дејством алкохола, а значајно је присуство и других фактора, као што су: душевна обољења чланова породице, злоупотреба психоактивних супстанци, склоност другим облицима асоцијалног понашања, неповољна материјална ситуација породице, актуелни поступци развода брака и сукоб око вршења родитељског права, нерешени имовински односи и сл.

Жртвама насиља пружане су услуге саветодавног рада и упућиване су у Градску управу ради пружања бесплатне правне помоћи која је прешла у надлежност локалне самоуправе ступањем на снагу Закона о бесплатној правној помоћи из 2019. године.

Услуга привременог смештаја у прихватилиште обезбеђује се деци и ненасилном родитељу, жртвама породичног злостављања и занемаривања.

Сигурна кућа формирана је као склониште за жене и децу жртве породичног насиља чијом се реализацијом видљиво побољшава ефикасност механизама за решавање друштвених проблема, посебно проблема породичног насиља. Први корисници су у Сигурну кућу смештени 20.02.2007. године. Дана 22.10.2018. године Сигурна кућа, након 11 година, је престала са радом јер је објекат у ком је била смештена продат од стране власника.

Услуга и даље постоји али се жртве породичног злостављања и занемаривања смештају у Сигурне куће на територији других градова.

Од оснивања до октобра 2018. године у Сигурној кући биле је смештено 159 жена, жртава породичног насиља са којима је заједно било смештено и њихово 164 дете.

У 2020. години само је једна жена, жртва насиља, смештена у Сигурну кућу у Сремској Митровици.

Једно је сигурно да је насиље над женама злочин и да га не треба трпети.
Треба веровати себи, вредновати себе и волети себе.
Излажење из ситуације насиља је дуг процес који започиње одлуком и упорношћу.
Сваки мали корак који жртва уради за себе важан је за њено самопоуздање.