Услуге

Лични пратилац детета

Лични пратилац доступан је детету са инвалидитетом односно са сметњама у развоју, коме је потребна подршка за задовољење основних потреба у свакодневном животу, под условом да је укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе.

Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету одговарајуће индивидуалне практичне подршке ради укључивања у редовно школовање, и активности у заједници, ради успостављања што већег нивоа самосталности.

Активности личног пратиоца детета, планирају се и реализују у складу са индивидуалним потребама детета у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима.

Услуга личног пратиоца детета обезбеђује се у трајању до 40 часова недељно, у складу са проце- њеним потребама корисника, а на основу Мишљења Интерресорне комисије града Шапца за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику, о чему одлучује Центар за социјални рад „Шабац“, решењем. За остваривање ове услуге, потребно је да су испуњени следећи услови, односно да је дете:

  1. са инвалидитетом односно са сметњама у развоју, коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу;
  2. укључено у васпитно-образовну установу, односно школу;
  3. за које је Интерресорна комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здра- вствене и социјалне подршке детету, проценила да му је потребна услуга личног пратиоца;
  4. које је остварило право на додатак за помоћ и негу другог лица или увећан додатак за помоћ и негу другог лица.