Права

Једнократна помоћ

Право на једнократну помоћ имају појединац или породица који се изненада или тренутно нађу у стању социјалне потребе, коју не могу самостално превазићи и то нарочито у случајевима: задовољавања основних животних потреба, отклањања последица елементарних непогода, постпеналне заштите, прихвата по престанку смештаја у установи социјалне заштите и другим ванредним и изузетно тешким приликама.

Задовољавањем основних животних потреба сматра се нарочито: набавка неопходних намирница, лекова, огрева, опреме за домаћинство, уџбеника и школског прибора за децу, као и задовољење других потреба изазваних специфичним стањем или ситуацијом (болест, инвалидитет и друго).

Право на једнократну помоћ обезбеђује се и лицу које се упућује на домски или породични смештај, а које нема средстава да обезбеди одећу, обућу и трошкове превоза неопходне за реализацију смештаја.

Једнократна помоћ пружа се у новчаном износу или натури. Право на једнократну помоћ појединац или породица могу остварити више пута у календарској години, с тим што појединачни износ овог права не може бити већи од просечне зараде по запосленом у граду Шапцу, у месецу који претходи месецу у ком се врши исплата, а одређује се према стварним потребама у конкретном случају.