Подношње захтева за приступ информацијама од јавног значаја

11. Март 2022.

Поступак за приступ информацијама од јавног значаја се води у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21), на основу усменог или писменог захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.

Захтев за се може поднети и електронским путем на адресу csrsa@csrsabac.org.rs

Захтев обавезно садржи назив органа коме се упућује, име, презиме и адресу тражиоца, што прецизнији опис тражене информације, као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. Свако може поднети захтев за приступ информацијама, а у захтеву не мора навести разлог тражења информација.

Информације од јавног значаја су оне информације које су садржане у документима у поседу било ког органа јавне власти, насталe у њиховом раду или у вези са њиховим радом, а за које јавност има оправдан интерес да зна (чл.2 Закона). Зато је право на слободан приступ информацијама од јавног значаја у суштини право на приступ службеним документима.

Повезани чланци