Права

Бесплатан превоз за ученике основних и средњих школа

Право на обезбеђивање бесплатног превоза од места становања до основне школе у оквиру шко- лског подручја којем ученик припада или уписане средње школе на територији града Шапца, може остварити ученик који има пребивалиште на територији града Шапца, под условом да потиче из социјално угрожене породице.

Ученик основне школе има право на обезбеђивање бесплатног превоза под следећим условима:

  1. да је породица корисник новчане социјалне помоћи или права на дечији додатак или да поро- дица не остварује приход већи од 8.000,00 динара по члану породичног домаћинства, а не поседује или користи више од 3 хектара пољопривредног земљишта;
  2. да је растојање између места становања и школе у оквиру школског подручја којем ученик при- пада, по изјави родитеља мање од 4 км.

Ученик средње школе има право на обезбе ђивање бесплатног превоза под следећим условима:

  1. да је породица корисник новчане социјалне помоћи;
  2. да је редован ученик средње школе која се налази на територији града Шапца;

Право на накнаду трошкова превоза може се признати и ученику основне и средње школе, који не испуњава формалне услове прописане овом Одлуком, уколико је мошљење и процена Центра за социјални рад да би непризнавање права на накнаду трошкова превоза, а с обзиром на целокупну породичну ситуацију, угрозило даљи наставак школовања ученика.

Обезбеђивање бесплатног превоза подразумева да ученици добијају месечну карту за аутобуски превоз и обезбеђује се ученицима за једну школску годину, у периоду док траје настава. Захтев са потребном документацијом, подноси се Градској управи града Шапца, Одељењу за друштвене делатности, које о захтеву одлучује, решењем.