Услуге социјалне заштите подељене су у следеће групе:

 1. услуге процене и планирања – процена стања, потреба, снага и ризика корисника и других значајних особа у његовом окружењу; процена старатеља, хранитеља и усвојитеља; израда индивидуалног или породичног плана пружања услуга и мера правне заштите и других процена и планова;
 2. дневне услуге у заједници – дневни боравак; помоћ у кући; свратиште и друге услуге које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу
 3. услуге подршке за самосталан живот – становање уз подршку; персонална асистенција; обука за самостални живот и друге врсте подршке неопходне за активно учешће корисника у друштву
 4. саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге – интензивне услуге подршке породици која је у кризи; саветовање и подршка родитеља, хранитеља и усвојитеља; подршка породици која се стара о свом детету или одраслом члану породице са сметњама у развоју; одржавање породичних односа и поновно спајање породице; саветовање и подршка у случајевима насиља; породична терапија; медијација; СОС телефони; активација и друге саветодавне и едукативне услуге и активности;
 5. услуге смештаја – смештај у сродничку, хранитељску или другу породицу за одрасле и старије; домски смештај; смештај у прихватилиште и друге врсте смештаја.

Услуге социјалне заштите организују се као услуге за децу, младе и породицу и услуге за одрасле и старије кориснике, уз уважавање интегритета, стабилности веза и окружења корисника и породице. Услуге социјалне заштите пружају се привремено, повремено и континуирано, у складу с потребама и најбољим интересом корисника. 

Успешности реализације социјалне заштите на територији нашег Града велики допринос даје и Одлука о правима и услугама социјалне заштите града Шапца коју је Скупштина града Шапца донела на седници одржаној дана 21.06.2011.год. Одлуком се уређују права и услуге грађана у области социјалне  заштите за чије је обезбеђивање надлежан град Шабац, носиоци права, као и начин и услови остваривања тих права. Адекватној реализацији права и услуга обухваћених Одлуком допринела је и Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите града Шапца донета 30.03.2012, Одлука о изменама и допунама одлуке о правима и услугама социјалне заштите града Шапца усвојене од стране Скупштине града 21.12.2012. године са почетком примене од 01.01.2013. године, као и најновија Одлука о правима и услугама социјалне заштите града Шапца усвојена од Скупштине града 04.07.2018. (Службени лист Града Шапца 16/18).

Права у области социјалне заштите из надлежности града Шапца у смислу ове Одлуке су:

 1. Једнократна помоћ
 2. Накнада трошкова сахрањивања 
 3. Субвенције код јавних предузећа
 4. Бесплатан оброк у народној кухињи
 5. Накнада трошкова превоза за ученике основних и средњих школа

Услуге социјалне заштите из надлежности града Шапца у смислу ове Одлуке су:

 1. Привремени смештај жртава породичног насиља – смештај у сигурну кућу
 2. Становање уз подршку за младе који се осамостаљују („кућа на пола пута“)
 3. Социјално становање у заштићеним условима
 4. Дневни боравак за децу , омладину и одрасла лица са сметњама у развоју
 5. Дневни боравак за  остарела лица и клубови
 6. Помоћ и нега у кући
 7. Саветодавно-терапијске и правне услуге
 8. Смештај у Прихватилиште и Прихватну станицу за децу и омладину, одрасле и старе