Usluge socijalne zaštite podeljene su u sledeće grupe:

 1. usluge procene i planiranja – procena stanja, potreba, snaga i rizika korisnika i drugih značajnih osoba u njegovom okruženju; procena staratelja, hranitelja i usvojitelja; izrada individualnog ili porodičnog plana pružanja usluga i mera pravne zaštite i drugih procena i planova;
 2. dnevne usluge u zajednici – dnevni boravak; pomoć u kući; svratište i druge usluge koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju;
 3. usluge podrške za samostalan život – stanovanje uz podršku; personalna asistencija; obuka za samostalni život i druge vrste podrške neophodne za aktivno učešće korisnika u društvu;
 4. savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge – intenzivne usluge podrške porodici koja je u krizi; savetovanje i podrška roditelja, hranitelja i usvojitelja; podrška porodici koja se stara o svom detetu ili odraslom članu porodice sa smetnjama u razvoju; održavanje porodičnih odnosa i ponovno spajanje porodice; savetovanje i podrška u slučajevima nasilja; porodična terapija; medijacija; SOS telefoni; aktivacija i druge savetodavne i edukativne usluge i aktivnosti;
 5. usluge smeštaja – smeštaj u srodničku, hraniteljsku ili drugu porodicu za odrasle i starije; domski smeštaj; smeštaj u prihvatilište i druge vrste smeštaja.

Usluge socijalne zaštite organizuju se kao usluge za decu, mlade i porodicu i usluge za odrasle i starije korisnike, uz uvažavanje integriteta, stabilnosti veza i okruženja korisnika i porodice.

Usluge socijalne zaštite pružaju se privremeno, povremeno i kontinuirano, u skladu s potrebama i najboljim interesom korisnika.

Uspešnosti realizacije socijalne zaštite na teritoriji našeg Grada veliki doprinos daje i Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite grada Šapca koju je Skupština grada Šapca donela na sednici održanoj dana 21.06.2011.god. Odlukom se uređuju prava i usluge građana u oblasti socijalne  zaštite za čije je obezbeđivanje nadležan grad Šabac, nosioci prava, kao i način i uslovi ostvarivanja tih prava. Adekvatnoj realizaciji prava i usluga obuhvaćenih Odlukom doprinela je i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite grada Šapca doneta 30.03.2012, Odluka o izmenama i dopunama odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite grada Šapca usvojene od strane Skupštine Grada 21.12.2012. godine sa početkom primene od 01.01.2013. godine, kao i najnovija Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite grada Šapca usvojena od Skupštine grada Šapca 04.07.2018.(Službeni list grada Šapca 16/18).

 

Prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti grada Šapca u smislu ove Odluke su:

 1. Jednokratna pomoć
 2. Naknada troškova sahranjivanja
 3. Subvencije kod javnih preduzeća
 4. Besplatan obrok u narodnoj kuhinji
 5. Naknada troškova prevoza za učenike osnovnih i srednjih škola

Usluge socijalne zaštite iz nadležnosti grada Šapca u smislu ove Odluke su:

 1. Privremeni smeštaj žrtava porodičnog nasilja – smeštaj u sigurnu kuću
 2. Stanovanje uz podršku za mlade koji se osamostaljuju („kuća na pola puta“)
 3. Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima
 4. Dnevni boravak za decu , omladinu i odrasla lica sa smetnjama u razvoju
 5. Dnevni boravak za  ostarela lica i klubovi
 6. Pomoć i nega u kući
 7. Savetodavno-terapijske i pravne usluge
 8. Smeštaj u Prihvatilište i Prihvatnu stanicu za decu i omladinu, odrasle i stare