Služba za pravne poslove obavlje sve upravno-pravne poslove za građane u postupcima ostvarivanja prava iz oblasti socijalne zaštite i sve pravne poslove u nadležnosti organa starateljstva.

Upravni poslovi obuhvataju primenu upravno procesnih pravila u vođenju postupka i donošenja odluka u upravnim stvarima čije je rešavanje zakonom povereno centru za socijalni rad. Služba obavlja i sledeće poslove: pravne poslove u vezi pokretanja sudskih i drugih postupaka iz porodičnih odnosa, zaštite prava deteta, odnosno prava drugih poslovno nesposobnih lica i drugim slučajevima kada su učešće ili aktivna legitimacija organa starateljstva propisani zakonom, kao i poslove informisanja, pravnog savetovanja, učešća u proceni, planiranju i realizaciji usluga i mera socijalne zaštite, u saradnji sa zaposlenim stručnim radnicima na poslovima zaštite dece i omladine i odraslih i starijih lica.

U sastavu pravne službe funkcioniše i kancelarija za materijalna davanja i prijemna kancelarija.

  1. Prijemna kancelarija obavlja prijem svih građana koji se prvi put jave Centru za socijalni rad. Procenjuje da li je problematika u našoj nadležnosti i u tom slučaju upućuje građane u odgovarajuću službu u centru, a ukoliko nije upućuje ih na ostvarivanje prava u druge institucije. Kroz rad ove kancelarije vrši se i prijem svih pisanih podnesaka građana, kao i prijem telefonskih poziva.
  2. Kancelarija za materijalna davanja obavlja poslove vezane za ostvarivanje prava građana na novčanu socijalnu pomoć porodice i sve druge vidove materijalnih davanja.

Službu za pravne poslove čini 3 pravnika, 4 socijalna radnika u kancelariji za materijalna davanja, socijalni radnik na poslovima prijema građana, 4 administrativna radnika i rukovodilac.