Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima je oblik socijalne zaštite koji se organizuje u objektu na području Grada, radi smeštaja u adekvatne stambene jedinice socijalno ugroženih kategorija stanovništva i to: izbeglica i interno raseljenih lica i porodica smeštenih u kolektivnom centru, ili neadekvatnom privatnom smeštaju i socijalno ugroženih lica i porodica iz lokalne zajednice, sa angažovanjem porodice domaćina socijalnog stanovanja.

Korisnici usluge socijalnog stanovanja su:

  • stara lica sposobna da žive samostalno
  • samohrani roditelj sa decom
  • socijalno ugrožena lica i porodice koje zbog fizičkih ili mentalnih bolesti, hronične bolesti ili invaliditeta člana porodice ne mogu da obezbede uslove za pristojan život.

Korisnici socijalnog stanovanja su i domaćin i članovi njegove porodice.                                                   

Objektom socijalnog stanovanja upravlja Centar za socijalni rad tako što:

  • obezbeđuje namensko korišćenje objekta
  • kontroliše rad domaćinske porodice
  • rešava sva sporna pitanja u vezi sa funkcionisanjem objekta.

Prvi objekat socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima realizovan je 2011. godine, u partnerstvu grada Šapca, Komesarijata za izbeglice RS, Međunarodne organizacije za migracije i Centra za socijalni rad „Šabac“. Objekat, je izgrađen u okviru regulacionog plana „Kamičak 1 i Kamičak 2“, i ima 12 stambenih jedinica prosečne veličine od 38 m², i jedan zajednički boravak. Stambeni objekat za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima ukupne je korisne površine 472 m² i 93 m² otvorenih i pomoćnih prostora. Za potrebe izbeglih i interno raseljenih  opredeljeno je 80% prostora (10 stanova), dok je preostalih 20% (2 stana) namenjeno socijalno ugroženim licima i porodicama iz lokalne zajednice. Stanove je dodelila, prema usvojenim i objavljenim kriterijumima, Komisija u čijem su sastavu bili predstavnici potpisnika ugovora.