Prihvatna stanica za odrasla i stara lica, koji su bez smeštaja i materijalnih prihoda, jedna je od lokalnih usluga socijalne zaštite u Šapcu. Prihvatna stanica se nalazi u Gerontološkom centru, stavljena je u funkciju u februaru 2011. godine i u ovom prostoru mogu da borave četiri osobe. Usluga smeštaja može trajati najduže 60 dana. Podrazumeva prihvat i zbrinjavanje lica koja se nađu u skitnji i drugim slučajevima u kojima je potrebno organizovano zbrinjavanje, dok im se ne omogući povratak u mesto prebivališta ili dok se za njih ne utvrdi drugi oblik socijalne zaštite.

Centar za socijalni rad pokreće postupak smeštaja po službenoj dužnosti, na svoju inicijativu, predloge i prijave građana ili drugih ovlašćenih organa.

U 2014. godini u Prihvatnoj stanici bila su smeštena tri  lica. Svi smešteni su uslugu koristili najduže 15 dana.

Sporazum o saradnji na nivou Grada zaključen 15.03.2011.godine od strane grada Šapca, Centra za socijalni rad, Gerontološkog centra i Doma zdravlja definisao je postupke, procedure, nadležnosti i rokove, kako bi se u svako doba dana i noći, onima kojima je to neophodno, obezbedilo nužno, privremeno zbrinjavanje.