Organizaciona jedinica Pomoć i nega u kući postoji od 05.03.2007. godine. Formiranjem ove organizacione jedinice lokalna zajednica je obezbedila podršku korisnicima u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba u sopstvenom domu. Suština ovakve vrste pomoći i podrške starim ili nemoćnim licima jeste unapređenje i održavanje kvaliteta njihovog života i sprečavanje ili odlaganje smeštaja u ustanove u kojima bi se pružala ovakva vrsta podrške. Pomoć i nega u kući kao služba je najznačajnija onda kada je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa. U skladu sa procenjenim individualnim potrebama korisnika sačinjava se plan podrške, a u zavisnosti od stepena nemoći ili procene deficita funkcionalnih sposobnosti.

Služba ze negu i pomoć u kući zapošljava 15 gerontodomaćica ( 12 medicinskih tehničara-sestara i 3 obučene negovateljice), dva vozača, dva pomoćna radnika, jednog i po socijalnog radnika i jednog pravnika. Funkcioniše po principu direktnog pružanja usluge u domovima korisnika. Gerontodomaćice su raspoređene u tri ekipe. Dve ekipe pokrivaju terene u okolnim selima, a jedna ekipa radi na teritoriji užeg gradskog centra. Na selo idu dve, ponekad, tri gerontodomaćice, vozač i pomoćni radnik, a u gradu gerontodomaćice uglavnom idu same u kućne posete osim gde je predviđeno da idu u paru (obično gde se radi o potrebama presvlačenja i kupanja teže pokretnih korisnika).

Za prevoz u gradu kada vremenske prilike dozvoljavaju gerentodomaćice koriste bicikle, kojih ima sedam. Zaposleni poseduju službene mobilne telefone, odgovarajuću opremu - obuću, radnu odeću, zaštitne rukavice, kreme za ruke, sredstva za dezinfekciju. Zaposleni su dobili identifikacione kartice sa slikom, majice i zimske jakne. Gerontodomaćice poseduju aparate za merenje pritiska, aparate za merenje šećera u krvi, holesterola i triglicerida. Služba raspolaže sa dva auta, kosačicom i trimerom, osnovnim alatom, mašinom za veš i mašinom za sušenje veša ( u okviru službe je organizovan i vešeraj koji se nalazi u podrumu CSR).

Služba funkcioniše tako, što se zainteresovani korisnici jave u CSR gde podnesu zahtev za uslugu (zahtev može da se podnese i telefonom o čemu se pravi službena beleška). Socijalni radnik, zatim, u roku od tri dana obilazi korisnika i daje procenu potrebnih usluga, na osnovu kojeg pravnik donosi rešenje i određuje cenu usluge.

Participacija se korisnicima obračunava srazmerno visini prihoda koji imaju. U prihod se uračunava penzija i eventualno dodatak na tuđu negu ukoliko je korisniku priznato to pravo.

Usluge se ne naplaćuju materijalno najugroženijim korisnicima.

Raspored rada gerontodomaćica odnosno ekipa na terenu donosi koordinator službe ( socijalni radnik).