"Kuća na pola puta" je usluga socijalne zaštite koja za cilj ima smanjenje socijalne izolacije i  ugroženosti dece bez roditeljskog staranja i dece sa problemom u ponašanju po prestanku tretmana u ustanovama socijalne zaštite, poboljšanje i unapređenje kvaliteta njihovog života na teritoriji našeg Grada, razvijanje otvorenih vidova socijalne zaštite, kao i razvijanje građanske solidarnosti sa decom bez roditeljskog staranja i decom sa poremećajem u ponašanju.

Usluga se ostvaruje pod uslovom:

  • da ne postoji mogućnost povratka u sopstvenu ili srodničku porodicu
  • da je planom otpusta utvrđeno da je stanovanje uz podršku najcelishodniji oblik zaštite
  • da postoji saglasnost korisnika

 Ova usluga obezbeđuje:

  • besplatno stanovanje i mesečno izdržavanje ( u trajanju od godinu dana, ili nešto duže)
  • podršku razvoju praktičnih veština vođenja svakodnevnog života
  • podršku razvoju samostalnosti u donošenju odluka i preuzimanje lične odgovornosti
  • pripremu za život u porodici i partnerskim odnosima
  • podršku u sticanju i razvoju veština potrebnih za pronalaženje i zadržavanje zaposlenja .

Uslugom stanovanja uz podršku obezbeđuje se ravnopravan pristup mladih koji su bili u sistemu socijalne zaštite, mogućnostima koje nudi zajednica.

Za potrebe realizacije ove usluge koristi se stan pok. korisnika domskog smeštaja, koji je Centar nasledio po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju i njegov kapacitet je dva korisnika istog pola. Gradska uprava grada Šapca je usvojila i obezbedila potrebna sredstva za realizaciju ove usluge. Stan je opremljen nameštajem koji je donacija korisnika Centra koji se nalazi na domskom smeštaju, a nedostajući nameštaj je u 2007. godini obezbeđen iz budžeta Grada. Sa ovakvom svrhom korišćenja stana i njegovom namenom upoznati su nadležni u resornom Ministarstvu i u Gradskoj upravi.