Kancelarija za subvencije kod javnih preduzeća je počela sa radom 01.08.2012. godine. Na sednici Skupštine grada Šapca 30.03.2012. godine doneta je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite grada Šapca. Odlukom je ustanovljeno pravo na subvencije za građane kod javnih preduzeća u iznosu od 50% naknade za mesečnu potrošnju isporuke vode i upotrebe kanalizacije, toplotne energije i iznošenje smeća. Pravo je utvrđeno za pojedinca, odnosno porodicu pod uslovom da po članu domaćinstva prihod nije veći od 13.000,00 dinara i da osim stambenog prostora koji odgovara potrebama pojedinca, odnosno porodice i okućnice ne poseduju, odnosno ne koriste više od 1 ha zemlje. Na sednici Skupštine grada Šapca 21.12.2012. g. doneta je  Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite grada Šapca., koja je stupila na snagu 01.01.2013.godine. U Odluci su dalje precizirani uslovi za ostvarivanje prava.

U okviru OJ Kancelarija za subvencije kod javnih preduzeća organizovan je rad u skladu sa Uredbom o energetski zaštićenom kupcu „Sl.glasnik RS“ 27/13, doneta 21.03.2013. a stupila je na snagu 01.04.2013.godine. Uredbom su propisani kriterijumi, način zaštite, uslovi, rokovi i postupak za utvrđivanje statusa energetski zaštićenog kupca, izvor i način obezbeđivanja sredstava za isporuku određenih količina električne energije i prirodnog gasa, pod posebnim uslovima i način vođenja evidencije energetski zaštićenih kupaca. Ova uredba je prestala da važi donošenjem Uredbe o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije, koja se primenjuje od 15.oktobra 2013.godine do 15. aprila 2014. godine. Ovom uredbom propisan je postupak za utvrđivanje statusa energetski zaštićenog kupca, kao i ugroženog kupca toplotne energije.

 U OJ rade 1 dipl.socijalni radnik, 2 diplomirana pravnika i demograf.