Dnevni boravak je postao OJ Centra 01.03.2012. godine. Iz prostorija privatnog donatora Dnevni boravak je 07.05.2012. godine premešten u Ustanovu za decu i mlade „Šabac“. Korisnici Dnevnog boravka su deca i mladi sa autističnim spektrom simptoma, Daunovim sindromom, deca i mladi umereno, teže i teško mentalno ometena lica sa ili bez višestrukih oštećenja. Usluga je priznata za 25 lica od čega su 2 korisnice u kolicima. Gledano prema polnoj strukturi ima 19 korisnika muškog pola i 6 korisnika ženskog pola. Struktura korisnika prema vrstama potreba i teškoća je sledeća: sedam korisnika sa autističnim spektrom simptoma, šest korisnika sa Daunovim sindromom i dvanaest korisnika sa umerenom i teškom mentalnom ometenošću.

U Dnevnom boravku radi 10 zaposlenih, dva vaspitača, jedan radni terapeut, jedan fizioterapeut, četiri medicinska tehničara, svi zaposleni su dobili licencu za rad. Od pomoćnih radika u DB su zaposleni, jedna servirka-higijeničarka i jedan vozač. Zaposleni se šestomesečno podvrgavaju sanitarnom pregledu. Radno vreme Dnevnog boravka je od 06,00 do 18,00 časova. Korisnici se odvoze  i dovoze u boravak i OŠ „Sveti Sava“ prema planu, a u skladu sa  vremenskim prilikama odlaze i na izlete.

Uslugom se obezbeđuje prevoz korisnika mini-busom, ishrana korisnika, doručak, ručak i dve užine, individualne i grupne edukativno-vaspitne, radno-okupacione i fizičke  aktivnosti. Deca se odvoze u školu i vraćaju kući ili u boravak. Deca idu u dve smene u školu, u zavisnosti od uzrasta. U minibusu sa decom su 2 medicinska tehničara. Obroci se obezbeđuju iz predškolske ustanove „Naše dete“. Za rekreaciju se koristi sala koja je opremljena sportskim rekvizitima kao i sobni bicikl koji je doniran od strane Gradonačelnika Šapca povodom obeležavanja Dečije nedelje, u oktobru 2013. godine. Sala je opremljena sa dva koša, dva gola, 15 strunjača i rips stolovima. Za rad i rekreaciju redovno se obezbeđuje didaktički materijal.

Ciljevi rada Dnevnog boravka su :

  • Dnevno zbrinjavanje korisnika
  • Poboljšanje kvaliteta života korisnika i njihovih porodica koje mogu da se radno angažuju i da organizuju vreme prema svojim potrebama
  • Integracija korisnika u široj društvenoj zajednici
  • Smanjenje socijalne isključenosti i marginalizacije – šetnje sa korisnicima kroz grad, odlazak na Stari grad, učešće u aktivnostima za Dečiju nedelju i sl.
  • Aktiviranje potencijala korisnika, rad na očuvanju postojećih mogućnosti i stvaranje pretpostavki za uključivanje korisnika  u život zajednice
  • Razvijanje i negovanje higijenskih navika i osnovnog ponašanja prilikom uzimanja obroka
  • Stimulativne aktivnosti su u funkciji očuvanja i podsticanja senzornih i motornih kapaciteta, da se podstaknu korisnici koji se otežano kreću da aktiviraju mišiće i kreću se, kroz vežbe i pomoć pri kretanju
  • Kinezi-terapija se organizuje kroz individualni i grupni rad u cilju poboljšanja motoričkih sposobnosti i senzibiliteta korisnika.