Služba za lokalna prava i usluge ima 4 organizacione jedinice

 1. Pomoć i nega u kući
 2. Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju
 3. Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima i
 4. Kancelarija za subvencije kod javnih preduzeća

 

a korisnicima pruža i druge usluge koje se finansiraju iz sredstava lokalne samouprave

 

U Službi radi 40 zaposlenih. Služba ima rukovodioca, diplomiranog ekonomistu, diplomiranog pravnika, vozača i  stručnog radnika na poslovima planiranja i razvoja, sistem administratora i zaposlene u OJ.

OJ Pomoć i nega u kući ima 1,5 socijalnog radnika, 15 negovateljica (gerontodomaćica), 2 vozača i 2 fizička radnika. 

OJ Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju ima 10 zaposlenih:

 • 2 vaspitača

 • padnog terapeuta

 • fizioterapeuta

 • 4 medicinska tehničara

 • servirku-higijeničarku

 • vozača

OJ Kancelarija za subvencije kod javnih preduzeća ima 4 zaposlena:

 • 1 dipl.soc.radnika

 • 2 dipl.pravnika

 • 1 demograf.

OJ Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima ima po sistematizaciji zaposlenog 0,5 dipl.socijalnog radnika.