Poslovi planiranja i razvoja Radi izvršavanja javnih ovlašćenja u centru se obavljaju poslovi planiranja i razvoja, i to:

  • priprema godišnjih operativnih planova rada centra, uključujući i programsko budžetiranje;
  • identifikovanje potreba grupa korisnika u lokalnoj zajednici;
  • iniciranje razvoja nedostajućih usluga; razvijanje međusektorskog partnerstva, iniciranjem i učestvovanjem u izradi i usvajanju protokola o saradnji i formiranjem međusektorskih timova;
  • predlaganje i učestvovanje u izradi strateških i akcionih planova;
  • razvoja sistema socijalne zaštite na lokalnom nivou;
  • pokretanje inicijativa i učestvovanje u formiranju tela ili odbora za planiranje i razvoj socijalne zaštite i socijalne politike na lokalnom nivou;
  • informisanje lokalne zajednice o identifikovanim potrebama korisnika i kapacitetima centra da odgovori na te potrebe;
  • praćenje kvaliteta pruženih usluga u centru;
  • promovisanje delatnosti centra u lokalnoj zajednici;
  • druge aktivnosti vezane za unapređenje rada centra i poboljšanje kvaliteta usluga koje se obezbeđuju.

Poslove planiranja i razvoja obavlja dipl.sociolog u saradnji sa rukovodiocima službi.